Tepelná čerpadla

PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA

Tepelné čerpadlo pracuje ve svém principu jako chladící zařízení, jehož hnacím prvkem je spirálový kompresor. Zařízení odvádí ve výparníku teplo z okolního prostředí – tím toto prostředí ochlazuje – a pomocí hnací elektriké energie ho předává v kondenzátoru do prostředí s vyšší teplotou, například do topné vody – tím toto prostředí ohřívá.

Teplo převáděné z výparníku do kondenzátoru se přitom zvětšuje o teplo, na které se v kompresoru mění hnací elektrická energie. Jinými slovy řečeno: tepelná energie produkována tepelným čerpadlem je dána součtem obou vložených energií, což znamená, že je vždy větší než energie hnací.

VÝHODY TEPELNÝCH ČERPADEL

Vzduch, země, voda – tři nejdůležitější součásti našeho života. V budoucnu pro nás mohou znamenat ještě více. Jsou totiž, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali, zdrojem velikého množství tepelné energie. Teplo z přírodního prostředí je však pro svou nízkou teplotu běžným způsobem nevyužitelné. Přitom je více než sto let známo řešení, jak toto teplo účelně využívat. Je jím tzv. tepelné čerpadlo, které ale až se zvyšujícími se cenami energií, i díky generačním skokům ve vývoji jeho komponentů nabylo na významu. Zejména od sedmdesátých let minulého století nachází tepelná čerpadla stále větší uplatnění. Tepelné čerpadlo dokáže odebírat jinak nevyužitelné teplo z přírodního prostředí a pomocí elektrické energie ho umí převést na teplo vhodné pro vytápění, přípravu teplé vody i další účely. To vše hospodárně a zejména u systémů využívajících tepelnou energii ze vzduchu zcela neškodně pro životní prostředí.

Tepelné čerpadlo je energeticky a ekonomicky nejvýhodnější.

Z principu tepelného čerpadla vyplývá, že jeho topný výkon je vždy větší než jeho elektrický příkon. Poměr topného výkonu a elektrického příkonu, tzv. topný faktor, je tedy vždy větší než jedna. Za informativní můžeme pokládat hodnotu 3. Použijeme-li tedy tepelné čerpadlo jako zdroj tepla pro vytápění či ohřev vody, znamená to, že z 1 kWh odebrané elektrické energie čerpadlo "vyrobí" asi 3 kWh energie tepelné, za vhodných podmínek i více. Tím se výrazně snižuje spotřeba energie a provozní náklady na vytápění, ohřev vody i celkové náklady na energie v e vytápěném objektu. Energetická výhodnost tepelného čerpadla vyjádřená topným faktorem bude tím větší, čím vyšší bude teplota zdroje přírodního tepla a s čím nižší teplotou topného média bude tepelné čerpadlo pracovat.

Tepelné čerpadlo je ekologické šetrné k životnímu prostředí

Znečištění životního prostředí a nedostatek primárních energetických zdrojů se v současné době stávají celospolečenskými tématy, jimž věnujeme stále větší pozornost. Negativní průvodní jevy příznivě ovlivní každý, kdo usiluje o snížení energetické náročnosti svého domu. Právě tepelná čerpadla představují jednu z možností jak toho dosáhnout. Tepelná čerpadla s porovnáním s klasickými zdroji tepla, např. kotli na tuhá paliva, zemní plyn či topný olej, šetří primární energetické zdroje a přímo či nepřímo snižují tvorbu škodlivých emisí. Vedle toho snižují i tepelnou a tedy opět ekologickou zátěž okolního prostředí, která je průvodním jevem výtápění. Rozhodnutí o pořízení tepelného čerpadla přináší tedy nejen výhody ekonomické, ale je také velkým přínosem pro zlepšení našeho životního prostředí.